سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بابک محمدی – کارشناس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مهدی زارع – کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
امیر احمدی –
علی ربیعی فر –

چکیده:

آدمی درطول زندگی تصویری ازبدن خود را درونی می کند و عوامل مختلف زیستی محیطی و روانشناختی درشکل گیری تصویر بدنی نقش دارند هدف ما دراین پژوهش شناسایی ماهیت ترس ازتصویر بدنی و رابطه آن با برخی ویژگیهای روانشناختی است به این دلیل که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۲۶۳ ازمودنی شامل ۹۶مرد و ۱۶۷زن انتخاب شدند ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی SCL90-R و ترس ازتصویر بدنی body Image Concern Inventory برای ازمون فرضیه استفاده شد نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که بهترین متغیر پیش بینی کننده ی ترس از بدریختی بدنی در کل دانشجویان متغیر پیش بین حساسیت بین فردی است.