سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان
عطیه رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه زنجان
محمدحسین محمدی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه زنجان

چکیده:

خاک های مارنی از جمله خاک های حساس به فرسایش آبی هستند. قطرات باران نقشی مهم در تخریب کیفیت فیزیکی خاک دارند. این تحقیق به منظور بررسی تخریب خاکدانه ها و تراکم خاک با استفاده از شبیه ساز باران در خاک کشاورزی مارنی در سال ۱۳۸۹ در زنجان انجام شد. برای این منظور جعبه های محتوی خاکدانه در ابعاد زمانی مختلف (صفر، ۵/۷، ۱۵، ۵/۲۲، ۳۰، ۵/۳۷، ۴۵، ۵/۵۲ و ۶۰ دقیقه) زیر باران قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش مدت بارندگی، میزان تخریب خاکدانه ها و تراکم خاک به طوری معنی دار (۰۰۱/۰>P) افزایش یافتند. بین میزان تراکم خاک و تخریب خاکدانه ها رابطه معنی دار مثبت (۰۰۱/۰>P ،۹۳/۰=۲R) وجود داشت