سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیروس قنبری – استادیار گروه جغرافیا وبرنامه روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی اکبر محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم، دانشگاه سیستان وب

چکیده:

عوامل جغرافیایی از جمله عوامل متعددی هستند که در برقراری امنیت اجتماعی تاثیر گذارند. اهمیت عوامل جغرافیایی دربرقراری امنیت اجتماعی از آن جایی ناشی می شود که بپذیریم همه جرایم و ناامنی ها در بستر زمان و مکان مشخصی رخ میدهند. در تخقیق حاضر به منظور بررسی رابطه عوامل جغرافیایی در امنیت اجتماعی و ارزیابی اهمیت آنها، با استفاده از روش توصیفی-پیمایشی و پرسشنامه ایی به سنجش متغیرها در دو بعد عوامل جغرافیایی انسانی و عوامل جغرافیایی طبیعی اقدام شده. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که یک: رابطه معناداری بین عوامل جغرافیایی و امنیت برقرار است دوم: اینکه در بین عوامل جغرافیایی، عوامل جغرافیایی انسانی اهمیت بیشتری دارند. سوم: این که عوامل جغرافیای انسانی که بیانگر رابطه تراکم جمعیت با جرم است، بیشترین رابطه را با مقوله نظم و امنیت دارند. نتایج تحقیق نشان می دهد که درمورد فرضیه اول یعنی وجود رابطه بین عوامل جغرافیای انسانی و نظم و امنیت با توجه به مقدار آزمونTمحاسبه شده ۷/۳وسطح معنا داری صفر، فرضیهHIبا احتمال ۹۹ درصد مورد تایید قرار گرفت.