سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهراسادات شاه احمدقاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع) پردیس خواهران
علی رضایی –
حسین رضایی –
میناسادات میراسکندری –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر پیش بینی خودپنداره بر اساس الگوهای ارتباطی خانواده بعد گفت و شنود و همنوایی در دانش آموزان دبیرستانی می باشد . بدین منظور،در قالب طرح پژوهشی از نوع رگرسیون ۰۷۱ نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی ۲۰ -۲۹ با روش خوشه ای چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های الگوهای ارتباطی خانواده ریچی و فیتز پاتریک ۰۲۲۱ و خود پنداره کمارساراسوت ۰۲۹۰ پاسخ دادند. برای بررسی پایایی این ابزارها ازآلفای کرونباخ و برای بررسی روایی از روش تحلیل عامل استفاده شد که هر دو پرسشنامه پایایی و روایی خوبی را نشان می داد . یافته ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون بررسی شده است. نتایج تحلیل آماری یافته ها نشان داد که بین خودپنداره و الگوی ارتباطی خانواده همبستگی وجود دارد sig<0.05 و این دومتغیر رابطه معناداری با یکدیگر دارند