سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نازنین عبدوس –

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین افق سرمایه گذاری نهادی و حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی در شرکت های پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است که بدین منظور ۱۰۲ شرکت به روش غربالگری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. دراین تحقیق که از داده های پانل (تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده ازرگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان ۹۵ % نشان می دهد که بین افق سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی و حساسیت سرمایهگذاری – جریان نقدی شرکت ها رابطه معکوسی وجود دارد. از سوی دیگر این نتایج نشان داد که شدت رابطه بین افق سرمایه گذاریسرمایه گذاران نهادی و حساسیت سرمایه گذاری – جریان نقدی شرکت ها در صنایع مختلف متفاوت می باشد. به طوری که درصنایع کانی های فلزی و رایانه این تأثیر معنادار نمی باشد و در بین سایر صنایع تأثیر معکوس و معنادار بوده که در صنعت مواد داروییدارای کمترین تأثیر معکوس و در صنعت فلزات اساسی دارای بیشترین تأثیر معکوس بوده است.