سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کیهان انهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه پیام نور رشت

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و باورهای مذهبی در دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستانپارساباد مغان بود. بدین منظور ۱۲۰ نفر از دانشجویان به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسشنامههای تحقیق پاسخ دادند. پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه های نگرش سنج مذهبی براهنی و افسردگی بکبود. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیه ها از آمار توصیفی و استنباطی (روش ضریب همبستگی پیرسونو t مستقل برای دو گروه) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین باورهای مذهبی با افسردگی رابطه معکوس معنی داروجود دارد و در بین دانشجویان بر اساس جنسیت از نظر افسردگی تفاوت وجود دارد ولی از نظر باورهای مذهبیتفاوتی مشاهده نشد.