سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

گوهر نظری –
عابدین دارابی عمارتی –
سالار دوستی –

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ازدواج دیرهنگام و سلامت روان بر دانشجویان دختر وپسر دانشگاه پیام نور تویسرکان می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر وپسر مجرد دانشگاه پیام ۸۸ مشغول به تحصیل بودند و ۴۰ نفر از دانشجویان مجرد بالای ۳۰ سال ( ۲۲ مرد و ۱۸ – نور که در سال ۸۹ خانم ) بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی GHQ استفاده شد. یافته های پژوهش حاضر تجریه تحلیل شدند با استفاده از آمار توصیفی ( فراوانی، نمود ار، میانگین، جداول ) و از آزمون T برای دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که فرضیه های پژوهش در سطح آلفا برابر ۰/۵ رد می شود ,و بین ازدواج دیر هنگام و سلامت روان دانشجویان رابطه وجود ندارد.