سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پرویز غلامی – دانشجوی کارشنا
حمید جلیلوند – استادیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شهلا قادری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار

چکیده:

ارائه روشی دقیق، سریع و کم هزینه برای تعیین تولید گیاهان مرتعی یکی از اهداف بوم شناسان به ویژه مرتعداران است که همیشه علاقهمند به دانستن میزان تغییرات این ویژگی گیاهی هستند. معمولاً اندازهگیری پوشش آسان ولی اندازهگیری تولید دشوار میباشد. هدف اصلی این تحقیق، تعیین روابطی بین متغیرهای پوشش با تولید گیاه بوتهای مهم و غالب در مراتع خشک منطقه سرخده دامغان استان بود. بدین منظور ابتدا به طور تصادفی سی پایه از گونه قلیا Salicornia herbacea) انتخاب و متغیرهای قطر کوچک، قطر بزرگ و ارتفاع محاسبه و تولید جاری هر یک از پایهها به روش قطع و توزین اندازهگیری شدند. رابطه رگرسیون بین متغیرهای مستقل ارتفاع، سطح تاج پوشش وحجم بوتهها با متغیر وابسته تولید آنها تعیین و وجود یا عدم وجود ارتباط معنیدار بین آنها مشخص شد. تجزیه رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای مستقل موجود با متغیر وابسته تولید همه گونهها رابطه خطی معنیداری وجود دارد. نتایج حاصله با توجه به اطلاعات به دست آمده از مدلهای حاصله و ضرایب تبیین نشان داد که متغیرهایپوشش گیاهیSalicornia herbacea به خوبی میتوانند تولید گونه را برآورد نمایند و مدلهای موجود از آن را میتوان در منطقه مورد مطالعه توسعه و تعمیم داد.