سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اکبر شانوازلو – دانشگاه اصفهان، گروه زمین شناسی
رسول اجل لوئیان – دانشگاه اصفهان

چکیده:

آزمون های برجا به دلیل آن که در شرایط طبیعی و واقعی زمین، هم از نظر اندازه، جهت و نحوه توزیع تعنه هعای موجود و هم از نظر ناهمگنی های ساختی و بافتی خاکها و سنگها انجام می شوند، ارزیابی دقیق تری از شرایط زمعین رادارند. پرسیومتری یکی از آزمایه های برجا است که حجم بزرگتری از زمین را مورد آزمایه قرار داده و همچنین در انواع مختلفی از خاکها و سنگها کاربرد دارد. از طرف دیگر آزمایه های آزمایشگاهی به دلیل صرفه جوئی در هزین ه،وقت و امکان کنترل شرایط آزمایه، مورد استفاده قرار می گیرند. در تحقیق حاضر داده های حاصل از آزمایه های پرسیومتری و آزمایه تک محوری در آبرفتهای تهران در قالب مطالعات مترو تهران بررسی شده است، بر اساس طبقه بندی یونیفاید عمدتا رسوبات آبرفتعی تهعرانGC و SC بوده فشار حدیPL(مدول تغییر شکلEm(بدسعت آمعده از آزمعایه پرسعیومتری بعا مقعادیر معد ول الاستیسیتهE( ومقاومت نهاییqu( حاصل از آزمایه تک محوری مقایسه شده است