مقاله رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از صفحه ۵۰ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی کاری
مقاله تعهد سازمانی
مقاله تعهد عاطفی
مقاله تعهد هنجاری
مقاله تعهد مستمر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز محسن
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: شماعیان رضوی نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: عباس پور صدیقه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال ۱۳۹۲ انجام گرفته است.
روش برررسی: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی (تعداد ۳۲۹ نفر) می باشد که با از استفاده از روش سرشماری کامل بررسی شدند. داده ها از طریق دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی گردآوری شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (r=0.56). همچنین میزان کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان به طور معنی داری بالاتر از میانگین و رضایت بخش بود. از دیگر یافته های این پژوهش رابطه معنی دار بین کیفیت زندگی کاری و تعهد عاطفی (r=0.58) و نیز رابطه معنی دار بین کیفیت زندگی کاری و تعهد هنجاری (r=0.53) بود. اما نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد مستمر کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی رابطه معنی داری وجود نداشت (r=0.22). نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که از بین مولفه های کیفیت زندگی کاری، پرداخت منصفانه و کافی بیشترین قابلیت پیش بینی تعهد سازمانی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی را داراست.
نتیجه گیری: برنامه های کیفیت زندگی کاری می تواند اعتماد و توانایی حل مساله کارکنان را افزایش دهد و در نتیجه رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنها را ارتقاء بخشند.