مقاله رابطه بین کیفیت زندگی و صفات شخصیتی در افراد معتاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در تحقیقات علوم رفتاری از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بین کیفیت زندگی و صفات شخصیتی در افراد معتاد
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله صفات شخصیتی
مقاله معتاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورنقاش تهرانی سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف، بررسی اثر پیش بینی پذیری کیفیت زندگی از روی صفات شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی (سن، وضعیت اشتغال شامل شاغل و بی کار، جنسیت، نوع ماده مصرفی به تفکیک سه نوع تقسیم بندی کلی شامل سوء مصرف مواد افیونی، محرک ها و چند مصرفی) در افراد معتاد انجام شد.
مواد و روش ها: در این پژوهش ۲۰۰ آزمودنی به صورت تصادفی از بین معتادان خودمعرف مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر تهران انتخاب شدند و به فرم کوتاه مقیاس ۲۶ سوالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL-Brief یا World health organization quality of life) و فرم کوتاه ۵۶ سوالی صفات شخصیتی Cloninger (TCI یا Cloninger’s temperament and character inventory) پاسخ دادند. داده های خام با استفاده از ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون خطی گام به گام سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: متغیرهای خودهدایت گری، پشتکار و وضعیت اشتغال با تبیین ۳۳ درصد از واریانس نمره کل کیفیت، خودهدایت گری و پشتکار با تبیین ۱۶ درصد از واریانس کیفیت زندگی از بعد جسمانی، خودهدایت گری، پاداش وابستگی و وضعیت اشتغال با تبیین ۳۴ درصد از واریانس کیفیت زندگی از بعد روان شناختی، خودهدایت گری و وضعیت اشتغال با تبیین ۲۰ درصد از واریانس کیفیت زندگی از بعد اجتماعی و خودهدایت گری و وضعیت اشتغال با تبیین ۲۶ درصد از واریانس کیفیت زندگی از بعد ارتباط با محیط اثر پیش بینی کنندگی معنی داری به لحاظ آماری داشتند.
نتیجه گیری: به نظر می رسد با تشدید صفات شخصیتی خودهدایت گری و پاداش وابستگی و کاهش صفات پشتکار و بی کاری در افراد سوء مصرف کننده مواد، کیفیت زندگی کاهش می یابد.