مقاله رابطه بین کم آبیاری-کشت نشایی در برنج رقم طارم محلی روی خسارت کرم ساقه خوار برنج و عملکرد محصول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۵ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۱۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بین کم آبیاری-کشت نشایی در برنج رقم طارم محلی روی خسارت کرم ساقه خوار برنج و عملکرد محصول
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله طارم
مقاله کرم ساقه خوار برنج
مقاله کم آبیاری
مقاله کشت نشایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبری مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: قهاری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی امیری مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: پازکی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صبوری فرشید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی رابطه بین کم آبیاری-کشت نشایی در رقم طارم محلی برنج روی خسارت کرم ساقه خوار برنج و عملکرد محصول، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل ۷ تیمار (رژیم های مختلف آبیاری) در سه تکرار انجام شد. نمونه برداری ها دو هفته بعد از کاشت نشاهای برنج و به فواصل زمانی معین (هر ۱۵ روز) انجام گرفت. در هر نمونه برداری ۵ بوته از هر کرت به صورت تصادفی انتخاب و سپس پنجه های آلوده و غیر آلوده به کرم ساقه خوار شمارش شدند. میزان آلودگی بوته های برنج به کرم ساقه خوار در طول نمونه برداری پایین بود، به طوری که آلودگی در مراحل قبل و بعد از سمپاشی اول از نظر آماری معنی دار نشد اما آلودگی در قبل و بعد از سمپاشی دوم در سطح ۱% و نیز اثر متقابل «تیمارها در سال» در سطح ۵% معنی دار شد. میزان آلودگی بوته ها به مرگ جوانه مرکزی در سال های مورد مطالعه اختلاف معنی دار با هم نداشتند در حالی که این تفاوت بین تیمارها (رژیم های آبیاری) در سطح ۵% معنی دار بود. بین تیمارها در مرحله سفید شدن خوشه ها از نظرآلودگی اختلاف معنی دار مشاهده نشد. بررسی حاضر نشان داد که میزان آلودگی بوته ها با نمونه برداری های گوناگون در مراحل مختلف رشدی گیاه به طور تقریبی افزایش یافت، اما پایین بودن میزان آلودگی و ناکافی بودن داده ها برای تجزیه و تحلیل آماری می تواند ناشی از ۴ عامل زیر باشد. ۱-پایین بودن انبوهی آفت در منطقه ۲-کاشت دیر هنگام برنج ۳-عدم تطابق بین فنولوژی آفت با گیاه در نسل اول و ۴-کوچک بودن مساحت کرت های آزمایشی. اگرچه در این پژوهش، رژیم آبیاری تاثیر معنی داری روی تغییرات جمعیت کرم ساقه خوار برنج نشان نداد اما برای دست یابی به یک نتیجه نتیجه دقیق و قابل توصیه، انجام تحقیق مشابه در شرایط مزرعه ضروری می باشد.