مقاله رابطه بین چاقی و چاقی مرکزی با خطر بروز سرطان پستان در زنان قبل و بعد از یائسگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از صفحه ۷ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بین چاقی و چاقی مرکزی با خطر بروز سرطان پستان در زنان قبل و بعد از یائسگی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان
مقاله نمایه توده بدنی
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقی
مقاله چاقی مرکزی (شکمی)
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیان کریم اله
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده پاشا عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: بزرگ زاده شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: امروزه چاقی به عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات بهداشت عمومی در کشورهای توسعه یافته و نیز کشورهای در حال توسعه است و به یک نگرانی عمومی در سطح جهان تبدیل گردید. با توجه به افزایش شیوع چاقی و افزایش بروز سرطان پستان در دو دهه اخیر در زنان ایرانی، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بین چاقی عمومی و چاقی مرکزی (شکمی) با خطر بروز سرطان پستان در زنان قبل و بعد از یائسگی انجام گرفت.
مواد و روش ها: این مطالعه مورد – شاهدی بر روی ۱۰۰ مورد بیمار جدید مبتلا به سرطان پستان با تشخیص هیستوپاتولوژیک و ۲۰۰ شاهد همسان شده سنی با بیماران، انجام گردید. بیماران از بیمارستان های آموزشی شهید یحیی نژاد و شهید بهشتی و مرکز غربالگری سرطان بنیاد حریری بابل و شاهدان از کلینیک بیماران سرپایی یا اطرافیان بیماران انتخاب شدند. قد، وزن، دور کمر و دور باسن با روش استاندارد اندازه گیری شد و نمایه توده بدنی از روی وزن و قد محاسبه گردید. اطلاعات متغیرهای دموگرافیک، باروری و برخی فاکتورهای شیوه زندگی طی مصاحبه حضوری از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک نسبت شانس تطبیق شده چاقی و چاقی مرکزی در خطر بروز سرطان پستان برآورد گردید.
یافته ها: یافته ها نشان داد که ۴۸ نفر (۴۸%) از بیماران مبتلا به چاقی، ۴۲ نفر (۴۲%) دارای اضافه وزن و ۴۵ نفر (۴۵%) مبتلا به چاقی شکمی بوده اند. در مقابل شاهدان ۲۷ نفر (%۱۳٫۵) چاق، ۶۲ نفر (۳۱%) اضافه وزن و ۲۸ نفر (۱۴%) چاقی شکمی داشتند (p<0.001). میانگین وزن، نمایه توده بدنی و اندازه دور کمر در بیماران بطور معنی داری بیشتر از شاهدان در قبل و بعد از یائسگی بود (p<0.001). نسبت شانس تطبیق شده در خطر بروز سرطان پستان در افراد چاق و اضافه وزن در مقایسه با نمایه توده بدنی طبیعی به ترتیب (%۹۵ CI: 3.4 – 26.9) OR= 9.5 و (%۹۵ CI: 9.7 – 86), OR=28.9 بود. همچنین نسبت شانس تطبیق شده برای چاقی مرکزی (%۹۵ CI: 1.9 – 7.8) OR= 3.8 برآورد گردید.
نتیجه گیری: اضافه وزن، چاقی و چاقی مرکزی با شانس ابتلا به سرطان پستان قبل و بعد از یائسگی همراه است. بنابراین، برای پیشگیری از سرطان پستان و عوارض ناشی از آن، اجرای برنامه مداخله ای برای کنترل چاقی و نیز اجرای برنامه های غرباگری سرطان پستان در زنان چاق و داری اضافه وزن ضروری به نظر می رسد
.