مقاله رابطه بین پیمان مدیریت و رضایتمندی کارکنان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۳۱۱ تا ۳۱۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بین پیمان مدیریت و رضایتمندی کارکنان در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیمان مدیریت
مقاله رضایتمندی
مقاله بیمارستان
مقاله مدیریت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ژیرافر محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: سیدین سیدحسام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از شاخص های اساسی و مهم برای ارزیابی موفقیت روش های پیمان مدیریت رضایت مندی کارکنان می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین پیمان مدیریت و رضایتمندی کارکنان در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۹۰ انجام شد.
روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – مقطعی است. جامعه پژوهش شامل بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که از بین آن ها ۶ بیمارستان که در آن ها پیمان مدیریت اجرا می شد انتخاب شد. تعداد ۱۲۳ نفر از کارکنان این بیمارستان ها به سوالات که پرسشنامه خود ساخته رضایت سنجی از پیمان بود، پاسخ دادند. روایی پرسشنامه به تائید هم اساتید و هم صاحبنظران مرتبط رسید. پایایی نیز با تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون آماری تی زوجی انجام شد.
یافته ها: میانگین میزان رضایتمندی کارکنان قبل از اجرای روش های پیمان مدیریت ۳٫۰۴ (از ۵) و بعد از اجرا ۲٫۸۶ (از ۵) بود. بین میزان رضایتمندی کارکنان قبل و بعد از اجرا رابطه معنی دار وجود داشت (P<0.005) و میزان رضایت آنان بعد از واگذاری خدمات کاهش یافته بود.
نتیجه گیری: اجرای روش های پیمان مدیریت کاهش رضایت کارکنان را به دنبال داشته است. یکی از دلایل این نتیجه اجرای این روش ها در کوتاه مدت بوده است. بنابراین بیمارستان ها باید یک رابطه بلندمدت را در واگذاری فعالیت های خود ایجاد نمایند، تا در این زمینه موفق تر شوند.