مقاله رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و انتخاب حسابرس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و انتخاب حسابرس
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های هیات مدیره
مقاله انتخاب حسابرس
مقاله مدرک اعضای هیات مدیره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نمازی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های هیات مدیره و انتخاب موسسات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در پژوهش حاضر نمونه ای شامل ۷۷ شرکت، در سطح کل و در سطح صنایع مورد بررسی و از یک طبقه بندی دو وجهی برای تقسیم موسسات حسابرسی به سازمان حسابرسی و سایر موسسات استفاده شده است. ویژگی های هیات مدیره از نظر درصد اعضای غیرموظف نسبت به کل اعضای هیات مدیره، بالاترین مدرک تحصیلی اعضای هیات مدیره، یکسانی مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و همچنین تغییر در اعضای هیات مدیره مورد بررسی قرار گرفت. به منظور آزمون فرضیه های این پژوهش، از آنالیز رگرسیون خطی لجیستیک دودویی به روش ورودی و در سطح خطای پنج درصد استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که از بین ویژگی های هیات مدیره تنها مدرک اعضای هیات مدیره رابطه معناداری با انتخاب حسابرس دارد. بین سایر ویژگی های هیات مدیره با انتخاب حسابرس رابطه معناداری مشاهده نشد.