مقاله رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در روانشناسی تربیتی از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: رابطه بین ویژگی های شخصیتی و شادکامی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد آزادشهر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله شادکامی
مقاله دانشجویان
مقاله دانشگاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیازآذری کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: صفری شهربانو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی ویژگی های شخصیتی و ارتباط آن با شادکامی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر در نظر گرفته شدند که تعداد آنها در سال تحصیلی ۸۹- ۱۳۸۸ برابر با ۳۸۰۰ نفر بود که از بین ۳۸۰۰ نفر جامعه آماری نمونه ای شامل ۱۷۰ نفر از دانشجوبان با استفاده از روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. حجم نمونه با مراجعه به جدول تعیین اندازه نمونه معرف (کرجسی و مورگان) تعیین گردید. داده ها با بهره گیری از پرسشنامه شادکامی آکسفورد و پرسشنامه پنج عاملی نئو که روایی و پایایی آن به دست آمده است، جمع آوری و با استفاده از آزمون آماری رگرسیون گام به گام و آزمون t برای گروه های مستقل و همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین ویژگی روان نژندی، برون گرایی، وظیفه شناسی، توافق پذیری و گشودگی با شادکامی رابطه معنی دار وجود دارد.