مقاله رابطه بین ویژگی های روانشناختی با نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بین ویژگی های روانشناختی با نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله نیت کارآفرینانه
مقاله ویژگی های روانشناختی
مقاله کشاورزی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیری نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: سواری مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: رستمی فرحناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: افزایش بیکاری در میان گروه های تحصیل کرده به خصوص فارغ التحصیلان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران به یکی از مشکلات بزرگ اجتماعی – اقتصادی کشور تبدیل شده است.
هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین ویژگی های روانشناختی با نیت کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه تهران است.
روش: جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان سال چهارم کارشناسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودند (N=250). تعداد ۱۰۹ نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط پانل متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزارهای اس. پی. اس. اس و لیزرل انجام شد.
یافته ها: نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که ویژگی های روانشناختی (ریسک پذیری، مرکز کنترل درونی، توفیق طلبی و تحمل ابهام) رابطه مثبت و معناداری با نیت کارآفرینانه دانشجویان دارند. همچنین، نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که ویژگی های روانشناختی تاثیر مثبت و معنی داری بر نیت کارآفرینانه دانشجویان دارند (g=0.79, t=5.26). علاوه براین، نتایج پژوهش نشان داد که دوره های آموزش کارآفرینی تاثیر مثبت و معنی داری بر ویژگی های روانشناختی (ریسک پذیری، مرکز کنترل درونی، توفیق طلبی و تحمل ابهام) و نیت کارآفرینانه دانشجویان دارند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند به برنامه ریزان نظام آموزش عالی کشاورزی در جهت تقویت نیت و در نهایت رفتار کارآفرینانه دانشجویان کمک نماید.