مقاله رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و رضایت از بازنشستگی در سالمندان بازنشسته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در سالمند از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و رضایت از بازنشستگی در سالمندان بازنشسته
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازنشستگی
مقاله رضایت از بازنشستگی
مقاله سالمندان بازنشسته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیان پورقهفرخی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: هومن فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی مزیدی سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و رضایت از بازنشستگی در افراد سالمند عضو کانون بازنشستگی آموزش و پرورش شهر اهواز صورت گرفت.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی بود. در این مطالعه ۹۶ سالمند با روش نمونه گیری در دسترس از مراجعان به کانون بازنشستگی آموزش و پرورش شهر اهواز در سال (۸۸) انتخاب شدند. برای سنجش میزان رضایت از بازنشستگی از آزمون شاخص توصیفی بازنشستگی (RDI) استفاده شد و به منظور بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پرسشنامه ای توسط محققین فراهم گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، همبستگی ساده و تحلیل رگرسیون با روش ورود مکرر استفاده گردید.
یافته ها: بین سلامتی، اشتغال به کار مجدد پس از بازنشستگی، داشتن وضع مالی مناسب و احساس سودمندی با رضایت از بازنشستگی همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. رابطه بین سن بازنشستگی و بازنشستگی همسر با رضایت از بازنشستگی منفی است.
نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که سلامتی، اشتغال به کار مجدد پس از بازنشستگی، داشتن وضع مالی مناسب و احساس سودمندی همگی رضایت از بازنشستگی را بالا می برند. اما سن بازنشستگی بالاتر و بازنشستگی همسر، رضایت از بازنشستگی را کاهش می دهد.