مقاله رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۵۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بین وقوع و شدت بیماری سوختگی آلترناریایی در گونه های مختلف جنس براسیکا در منطقه گنبد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله خردل زراعی
مقاله شلغم روغنی
مقاله سوختگی آلترناریایی
مقاله شدت بیماری
مقاله رابطه وقوع و شدت بیماری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجانی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: فرجی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی نژاد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بیماری سوختگی آلترناریایی کلزا ناشی از Alternaria spp. در بسیاری از نقاط جهان خسارت های شدیدی را به گونه های روغنی براسیکا وارد می کند و باعث کاهش کمی و کیفی روغن می شود. این تحقیق به منظور تعیین رابطه کمی بین میزان وقوع (I) و شدت (S) بیماری و ارائه مدلی جهت پیش بینی شدت بیماری بر اساس ارزیابی میزان وقوع آن در دو ژنوتیپ خردل زراعی (j-98-102.51-5 و Bard-1)، دو ژنوتیپ شلغم روغنی (Rainbow وCandle ) و سه ژنوتیپ کلزا (Hayola 401،Shiralee  و RGS003) و ژنوتیپ Select4 (نسل ۴ تلاقی کلزا و خردل زراعی) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. برای این منظور، شدت بیماری در فاصله های زمانی مشخص از ظهور علائم تا زمان برداشت اندازه گیری شد. در تجزیه و تحلیل ها، مدل آلومتری (تبدیل لگاریتم طبیعی I وS ) با ضریب تبیین حدود ۶۶ درصد، بهترین برازش را با داده های جمع آوری شده ایجاد کرد. ژنوتیپ ها بر اساس تجزیه واریانس شیب خط رگرسیون لگاریتم طبیعی بین وقوع و شدت بیماری، در سه گروه قرار گرفتند. گروه اول شامل ژنوتیپ Bard-1 با شیب بالا (۱٫۴۸)، گروه دوم شامل سه ژنوتیپ Candle،Select4  و RGS003 با شیب متوسط (۱٫۲۵) و گروه سوم شامل ژنوتیپ های Rainbow، Shiralee،J-98  و Hayola 401 با شیب کم (۱٫۱۵) بود.