مقاله رابطه بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده، فعالیت های خواندن در خانه، خودپنداره و نگرش دانش آموزان به خواندن با عملکرد سواد خواندن دانش آموزان (بر اساس مطالعات پرلز ۲۰۰۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۸۸ تا ۱۰۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بین وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده، فعالیت های خواندن در خانه، خودپنداره و نگرش دانش آموزان به خواندن با عملکرد سواد خواندن دانش آموزان (بر اساس مطالعات پرلز ۲۰۰۶)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد سواد خواندن
مقاله وضعیت اقتصادی-اجتماعی خانواده
مقاله فعالیت های خواندن در خانه
مقاله خودپنداره خواندن
مقاله نگرش به خواندن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائدامینی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: کیامنش علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رقیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده، فعالیت های خواندن در خانه و متغیرهای مربوط به دانش آموز (خودپنداره خواندن و نگرش به خواندن دانش آموز) بر پیشرفت سواد خواندن، بر اساس داده های پرلز ۲۰۰۶ است. پرلز از یک طرح سه مرحله ای خوشه ای طبقه ای برای نمونه گیری استفاده کرده است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، پس از پالایش ۵۴۱۱ دانش آموز چهارم ابتدایی است که در آزمون پرلز شرکت کرده بودند. ابزار مورد استفاده در مطالعه پرلز ۲۰۰۶ به دو دسته سوالات آزمون سواد خواندن و پرسشنامه تقسیم می شود. با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری، اثر مستقیم، اثر غیر مستقیم و اثرکل متغیر وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده (متغیر نهفته برونزا) بر فعالیت های خواندن در خانه، خودپنداره خواندن و نگرش به خواندن دانش آموز (متغیر نهفته درونزا) مورد بررسی قرار گرفت. پس از تایید مدل های اندازه گیری متغیرهای نهفته و برازش مدل تابع ساختاری، نتایج نشان داد که مدل مورد آزمون، برازش مناسبی با داده ها دارد. ضمن این که نقش وضعیت اقتصادی – اجتماعی، فعالیت های خواندن در خانه خودپنداره خواندن و نگرش به خواندن دانش آموز بر پیشرفت سواد خواندن تایید شد. در مجموع، نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت اقتصادی – اجتماعی نقش مهمی در تبیین و پیش بینی واریانس پیشرفت خواندن دارد. همچنین با توجه به مقدار قابل اهمیت واریانس تبیین شده از متغیرهای درون زا، نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده محققان و دست اندرکاران آموزش و پرورش قرار گیرد.