مقاله رابطه بین هوش هیجانی و گرایش به رفتار شهروند سازمانی معلمان تربیت بدنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۴۵ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین هوش هیجانی و گرایش به رفتار شهروند سازمانی معلمان تربیت بدنی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروند سازمانی
مقاله هوش هیجانی
مقاله معلمان تربیت بدنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یارمحمدی منفرد سعید
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: یوزباشی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به دنبال تعیین رابطه و سهم نسبی سه حیطه هوش هیجانی (تنظیم هیجان ها، بهره وری از هیجان ها و ارزیابی هیجان ها) معلمان تربیت بدنی استان زنجان در پیش بینی گرایش به رفتار شهروندی سازمانی آنان بوده است. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری نیز شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان زنجان در سال تحصیلی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ است. حجم آنها طبق آخرین آمار استان، در سال مذکور، در مجموع ۴۸۶ نفر بوده است که با استفاده از جدول مورگان ۲۱۲ نفر نمونه برای انجام پژوهش تعیین و با ملاحظه سهم هر طبقه نمونه انتخاب شده اند، بنابراین روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بوده است. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه استاندارد شده رفتار شهروند سازمانی مقیمی (۱۳۸۴) و هوش هیجانی شاته و همکاران (۱۹۹۸) بوده است. پس از گردآوری داده ها، به منظور تجزیه و تحلیل آماری آنها از روش های آماری توصیفی و استنباطی چون؛ « r» ضریب همبستگی پیرسون و (R) ضریب رگرسیون گام به گام استفاده شده است. نتایج پژوهش به این شرح است: ۱-«r» مشاهده شده در سطح (p£۰٫۰۱) نشان دهنده همبستگی مثبت و معنادار بین هوش هیجانی با رفتار شهروند سازمانی معلمان در کل و همچنین، سه حیطه هوش هیجانی بوده است.-۲ (R) اسبه شده از بین سه حیطه هوش هیجانی(متغیرهای پیش بین)؛ متغیر پیش بین بهروری از هیجان ها ۰٫۴۰۲، ارزیابی هیجان ها ۰٫۲۱۸ و تنظیم هیجان ها ۰٫۱۸۴ پیش بینی کننده رفتار شهروند سازمانی معلمان تربیت بدنی استان زنجان بوده است. با توجه به یافته های پژوهش هرچه معلمان هوش هیجانی کلی بالاتری داشته باشند، امکان بروز رفتار شهروند سازمانی در آنها بیشتر خواهد بود.