مقاله رابطه بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی زوجین مناطق سه گانه شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه خانواده پژوهی از صفحه ۳۲۵ تا ۳۴۱ منتشر شده است.
نام: رابطه بین هوش هیجانی و رضایت مندی زناشویی زوجین مناطق سه گانه شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خانواده
مقاله هوش هیجانی
مقاله رضایت زناشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری زارچ زهره
جناب آقای / سرکار خانم: راجی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی زوجین مناطق سه گانه شهر اصفهان انجام شد. روش تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری متشکل از تمامی زوجین متاهل حداقل دارای یک فرزند در پایه سوم ابتدایی در مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و ضعیف از لحاظ فاکتورهای اقتصادی – اجتماعی شهر اصفهان بوده است. نمونه پژوهش ۳۱۸ آزمودنی (۱۵۹ زوج) است که به شیوه تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند.
ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار – اون و رضایتمندی زناشویی انریچ بود. داده های این پژوهش از روش همبستگی پیرسون، آزمون t و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج نشان داد که در منطقه برخوردار مولفه های حرمت نفس، همدلی و کنترل تکانه و در منطقه نیمه برخوردار، به ترتیب مولفه های شادمانی، تحمل فشار روانی، جرات، آزمون واقعیت، انعطاف پذیری، استقلال، روابط بین فردی، خوش بینی، حل مساله و کنترل تکانه و در منطقه ضعیف، به ترتیب مولفه های تحمل فشار روانی و جرات بیشترین توان پیش بینی را دارند. نکته قابل توجه این که مولفه های جرات، آزمون واقعیت، روابط بین فردی و کنترل تکانه در منطقه نیمه برخوردار دارای اثرات معکوس می باشند. لذا می توان چنین نتیجه گرفت که هم راستا با هوش هیجانی فاکتورهای دیگری بر رضایت زناشویی خانواده تاثیرگذار است و در جامعه مدرن کنونی، جهت تامین رضایت زناشویی به طور حیاتی به سایر نهادهای اجتماعی و فاکتورهای اقتصادی و … وابسته است.