مقاله رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مجله علوم رفتاری از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زوجین
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله رضایت زناشویی
مقاله زنان متاهل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری دهکردی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: صاحبنظران و پژوهشگران معتقدند که هوش هیجانی می تواند کاربردها و تاثیرات مهمی بر فعالیت های گوناگون آدمی نظیر رهبری و هدایت شدن دیگران، رشد حرفه ای، سلامت روانی، زندگی خانوادگی و زناشویی داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان متاهل و همسرانشان بود.
روش: ۵۰۰ نفر از زنان متاهل شاغل در ادارات، سازمان ها و شرکت های دولتی شهر تهران و همسران آنان به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی پترایدز و فارنهام و مقیاس سنجش خانواده نجاریان جمع آوری شد. جهت تحلیل آماری داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی زنان با رضایت زناشویی آنان و همسرانشان رابطه مثبت معنادار وجود دارد. به علاوه، هوش هیجانی زنان و همسرانشان ۳۵ درصد از واریانس رضایت زناشویی زنان پژوهش و ۶ درصد از واریانس رضایت زناشویی همسران را تبیین می کند.
نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه مثبت معنادار بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی در زنان شاغل و همسرانشان، کیفیت هوش هیجانی می تواند به عنوان سازه ای بنیادین و اثرگذار در روند بهبود و تقویت روابط زناشویی رضایت مندانه به شمار رود. بنابراین می توان از طریق آموزش نقش هوش هیجانی در بهبود روابط بین فردی و زناشویی اقدام موثر انجام داد.