مقاله رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فرآیند مدیریت توسعه از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بین هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله خویشتن داری
مقاله تعهد سازمانی
مقاله مدیران آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی نژاد ولی
جناب آقای / سرکار خانم: جمالی رعنا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه هوش هیجانی، خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران آموزشی مدارس متوسطه است. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. گروه نمونه، پنجاه و نه نفر از مدیران بودند که با روش نمونه گیری تصادفی نظام مند انتخاب شدند. مدیران زن، ۲۷ نفر و مدیران مرد، ۳۲ نفر بودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های هوش هیجانی عزیزی (۱۳۸۷)، خویشتن داری نیک منش (۱۳۸۶) و تعهد سازمانی مودی، استیرز و پورتر جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، به طور همزمان از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی و خویشتن داری و نیز بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی مدیران آموزشی، همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. بین خویشتن داری و تعهد سازمانی مدیران آموزشی نیز رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش هیجانی و خویشتن داری، پیش بینی کننده تعهد سازمانی مدیران آموزشی است. دو متغیر مذکور توانسته است ۰٫۱۸ از تغییرات تعهد سازمانی را برای مدیران مرد پیش بینی کند.