مقاله رابطه بین هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین آنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بین هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین آنان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش عاطفی
مقاله سبک رهبری تحول آفرین
مقاله مدیر پرستاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملازمیان محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: صیدی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مدیران اثربخش مدیرانی هستند که به خوبی از قابلیت های عاطفی خود بهره می گیرند تا رابطه اثربخش و سازنده ای با منابع انسانی خود برقرار کنند. در واقع مدیران موفق بر ارتقای هوش عاطفی و پرورش قابلیت های عاطفی خود تاکید دارند، زیرا این نوع هوش می تواند پیش بینی کننده خوبی برای رفتارهای رهبری تحول آفرین باشد، لذا ارتباط بین این دو می تواند شاخصی برای اثربخشی مدیران باشد.
هدف: این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین هوش عاطفی مدیران پرستاری با سبک رهبری تحول آفرین آنان انجام شده است.
مواد و روش ها: این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است. ۳۹ مدیر پرستاری (مترون) بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر طبق مطالعه مقدماتی انتخاب شدند. برای تعیین سطح ابعاد هوش عاطفی مدیران پرستاری از پرسشنامه هوش عاطفی «ایچ ویزینگر» و برای تعیین سبک رهبری تحول آفرین از پرسشنامه سبک رهبری «وارنر بورک» استفاده شد. پرسشنامه هوش عاطفی با ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۶ و پرسشنامه سبک رهبری با ضریب ۰٫۶۶ معتبر نشان داده شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و تحلیل همبستگی پیرسون واز نرم افزار ۱۱٫۵ SPSS استفاده شد.
یافته ها: میانگین هوش عاطفی ۱۰۳٫۰۷ و انحراف معیار آن ۱۰٫۰۲، میانگین سبک رهبری تحول آفرین ۲۷٫۷۷ و انحراف معیار ۴٫۱ و میانگین سبک رهبری مبادله ای ۲۱٫۹۱ و انحراف معیار۴٫۳  بود. بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول آفرین همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. (P<0.05) از پنج بعد هوش عاطفی، تنها بین دو بعد همدلی و مهارت های اجتماعی با سبک رهبری تحول آفرین همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (P<0.05).
نتیجه گیری: مدیران پرستاری از مهارت های اجتماعی، خودآگاهی و همدلی بالایی در هوش عاطفی برخورداربودند، اما همبستگی قوی بین دو متغیر هوش عاطفی و سبک رهبری تحول بخش به دست نیامد که جای بررسی بیشتری دارد.