مقاله رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۳۵ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه شهر یزد
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش سازمانی
مقاله عملکرد مدیران
مقاله مدارس متوسطه یزد
مقاله ارزیابی عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: ساکی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی نسب عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محب زاده زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه بود و جامعه آماری آن دبیران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد ۲۸۵ نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی (Albrecht,2003) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران بوده است و هر دو پرسشنامه از پایایی بسیار بالایی برخوردار بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها، همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که رابطه مثبت و معنی داری بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران (r=0.747 و P£۰٫۰۱) وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مولفه های هوش سازمانی، مولفه «کاربرد دانش» بیش ترین سهم را در تبیین عملکرد مدیران نشان می دهد (R2=0.455 و P£۰٫۰۱) و همراه با سه مولفه دیگر هوش سازمانی (فشار عملکرد، روحیه و میل به تغییر) در مجموع قادر به پیش بینی۵۸٫۳ درصد از تغییرات واریانس مشترک متغیر عملکرد مدیران هستند (R2=0.583 و P£۰٫۰۱). بنابراین سازمان هایی که به این مولفه ها در فضای آموزشی توجه دارند، دارای استراتژی مناسب تری جهت جذب منابع انسانی توانمند و متخصص خواهند بود.