مقاله رابطه بین هوش اجتماعی و رفتار مدنی–تحصیلی با اثربخشی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بین هوش اجتماعی و رفتار مدنی–تحصیلی با اثربخشی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش اجتماعی
مقاله رفتار مدنی-تحصیلی
مقاله اثربخشی آموزشی
مقاله دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری فخرالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: گیلانی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: اسکندری اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین رفتار مدنی–تحصیلی و هوش اجتماعی با اثربخشی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا همدان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی (۲۷۰۲) نفر تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعداد ۳۳۶ نفر به عنوان نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه: هوش اجتماعی، رفتارمدنی-تحصیلی و پرسشنامه اثربخشی آموزشی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t برای گروه های مستقل و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که: وضعیت هوش اجتماعی پایین تر از سطح متوسط است، اما رفتار مدنی-تحصیلی و اثربخشی آموزشی دانشجویان بالاتر از سطح متوسط می باشد. ضریب همبستگی پیرسون نشان دادکه بین هوش اجتماعی و رفتار مدنی- تحصیلی با اثربخشی آموزشی رابطه مثبت و معناداری در حد متوسط وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن شد که از بین مولفه های هوش اجتماعی، مولفه های پردازش اطلاعات و آگاهی های اجتماعی در پیش بینی اثربخشی آموزشی موثر هستند. هم چنین از بین مولفه های رفتار مدنی-تحصیلی، مولفه های پایبندی به قواعد و برقراری روابط صمیمانه بیش ترین تاثیر را در پیش بینی اثربخشی آموزشی دارند.