مقاله رابطه بین نگرش نسبت به روش های کمک باروری نوین و شاخص های جمعیت شناختی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته چهارم تیر ۱۳۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱۶ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: رابطه بین نگرش نسبت به روش های کمک باروری نوین و شاخص های جمعیت شناختی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جمعیت شناختی
مقاله روش های کمک باروری
مقاله ناباروری
مقاله نگرش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبا فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: ازخوش منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: دولتشاهی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی سیدجلال
جناب آقای / سرکار خانم: افتخار مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه با پیشرفت علم پزشکی، امکان باروری برای بسیاری از زوجین فراهم شده است ولی با توجه به ویژگی های این روش های درمانی و چالش های پیش روی آن، پذیرش آنها به عوامل متعددی بستگی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی افراد نابارور با نگرش آن ها نسبت به روش های نوین کمک باروری انجام شد.
روش کار: این مطالعه همبستگی توصیفی در تابستان سال ۱۳۹۱ بر روی ۲۵۰ زن و مرد نابارور مراجعه کننده به مرکز تحقیقاتی درمانی ناباروری استان یزد انجام شد. افراد به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه دو قسمتی که حاوی مشخصات فردی و عبارات نگرشی بود، گردآوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۸) و آزمون های تی مستقل، آنوا و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: بین طول مدت ازدواج (
p=0.01)، مدت زمان ناباروری (p=0.001)، سن (p=0.04) و میزان درآمد ماهیانه (p=0.004) با نگرش افراد نسبت به روش های کمک باروری نوین ارتباط آماری معنی داری وجود داشت، ولی بین جنسیت، سطح تحصیلات و نوع سکونت با نگرش افراد نسبت به روش های کمک باروری تفاوت معنی داری وجود نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری: طولانی شدن مدت زمان ازدواج، مدت زمان ناباروری، افزایش سن و وضعیت اقتصادی مناسب، نگرش زنان و مردان نابارور نسبت به روش های کمک باروری را تحت تاثیر قرار می دهد.