مقاله رابطه بین نگرش به ایمنی با رفتارهای مخاطره آمیز در رانندگی در رانندگان تاکسی داخل شهر ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بین نگرش به ایمنی با رفتارهای مخاطره آمیز در رانندگی در رانندگان تاکسی داخل شهر ارومیه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگرش
مقاله ایمنی
مقاله رفتار
مقاله رانندگان تاکسی
مقاله ارومیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلفی علی
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: ملک پور فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ملک پور علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سرفراز داریوش
جناب آقای / سرکار خانم: زینل زاده مینا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف:هر سال هزاران نفر در ایران جان خود را در اثر حوادث رانندگی از دست می دهند، به طوریکه ایران جزء کشورهای رتبه بالا در زمینه حوادث می باشد. یکی از عوامل موثر در این زمینه نگرش رانندگان نسبت به مسائل ایمنی در رانندگی می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی همبستگی بین نگرش به ایمنی و رفتارهای مخاطره آمیز می باشد.
روش بررسی:این مطالعه از نوع مقطعی می باشد. جامعه مورد مطالعه رانندگان تاکسی شاغل در شهرستان ارومیه می باشد.با استفاده ازروش نمونه گیری سیستماتیک ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که ۱۹۲ نفر به عنوان گروه مورد و ۱۹۲ نفر به عنوان گروه شاهد بود. گروه مورد از میان افرادی انتخاب شد که در ۳ سال گذشته سابقه حادثه رانندگی دارند و گروه شاهد از افرادی بود سابقه حادثه رانندگی را ندارند. ابزار جمع آورى اطلاعات پرسشنامه است. این پرسشنامه از ۳ بخش: ۱- مشخصات دموگرافیک ۲- نگرش به ایمنی ۳- رفتار های مخاطره آمیز تشکیل شده است. برای آنالیز آماری از نرم افزار SPSS 16 و آزمون همبستگی پیرسون، من – ویتنی و کروسکال- والیس استفاده شد.
یافته ها:نتایج نشان داد در هر سه حیطه نگرش به ایمنی در رانندگی با حیطه های ابراز وجود و رانندگی با سرعت زیاد و رفتارهای مخاطره آمیز همبستگی معنی داری وجود داشت (p=0.001). هر سه حیطه نگرش به ایمنی در رانندگی با حیطه نقض قوانین و رفتارهای مخاطره آمیز ارتباط معنی داری یافت نشد (p>0.05) بین میزان تحصیلات و رفتارهای مخاطره آمیز از لحاظ آماری ارتباط معنی داری یافت نشد (p>0.05). همچنین بین سن، وضعیت تاهل، سابقه حادثه، سابقه رانندگی و ساعات رانندگی در هفته با نگرش به ایمنی در رانندگی همبستگی معنی داری یافت نشد (p>0.05).
نتیجه گیری:نگرش به ایمنی بر رفتارهای مخاطره آمیز رانندگان تاثیر دارد، بنابرین با توجه به آمار بالای حوادث در کشورمان، ضروری است برنامه های آموزشی در مورد مسائل ایمنی برای رانندگان گذاشته شود تا نگرش رانندگان در مورد مسائل ایمنی بهتر شود.