مقاله رابطه بین نوع حسابرس و نوع گزارش حسابرس با شاخص مدیریت سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۲۳ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بین نوع حسابرس و نوع گزارش حسابرس با شاخص مدیریت سود
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوع حسابرس
مقاله نوع گزارش حسابرسی
مقاله شاخص مدیریت سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی هژار
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نیا قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کیفیت کار حسابرسان و اظهار نظر آنان می تواند باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و کاهش مدیریت سود شود، از اینرو در این پژوهش رابطه بین نوع حسابرس (موسسات حسابرسی بزرگ و کوچک) و نوع گزارش حسابرس (مقبول و غیر مقبول) با شاخص مدیریت سود بررسی می گردد. برای آزمون هر یک از فرضیه ها دو مدل بر اساس متغیر وابسته تعریف گردیده است. آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره و آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از اطلاعات ۵۳ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سطح شش صنعت مختلف و برای دوره زمانی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۸ از طریق «داده های ترکیبی» انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که، نوع حسابرس در هیچکدام از صنایع با شاخص مدیریت سود رابطه معناداری ندارد و نوع گزارش حسابرس در صنایع خودرو، فلزات اساسی و مواد و محصولات دارویی رابطه معنادار و منفی با شاخص مدیریت سود را دارد.