مقاله رابطه بین میزان هوش فرهنگی مدیران استانی و توسعه مشارکت کارکنان در مراکز شهرستانی (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۱۲۱ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: رابطه بین میزان هوش فرهنگی مدیران استانی و توسعه مشارکت کارکنان در مراکز شهرستانی (مورد مطالعه: موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش فرهنگی
مقاله هوش فرهنگی فراشناختی
مقاله هوش فرهنگی شناختی
مقاله هوش فرهنگی انگیزشی
مقاله هوش فرهنگی رفتاری
مقاله توسعه مشارکت کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمان زاده سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: کاوسی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: کربلایی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر جامعه ای متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی، رشد و توسعه خویش با انواعی از مشکلات روبه روست که تاثیر مخربی بر روی فرایندهای تعالی و ترقی آن جامعه می گذارند. یکی از این گونه مشکلات عدم وجود مدیران دارای هوش فرهنگی مطلوب برای مواجهه با شرایط متنوع فرهنگی می باشد.
این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا مدیران مراکز استانی موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس از میزان قابل قبولی از هوش فرهنگی در ابعاد مختلف برخوردار هستند یا نه؟ آیا بین میزان هوش فرهنگی ایشان و توانایی ایجاد زمینه مشارکت در مراکز شهرستانی رابطه معناداری وجود دارد؟ و در صورت وجود نقاط ضعفی در این موارد چه راه کارهایی برای رفع آنها وجود دارد؟ این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر چگونگی به دست آوردن داده های علمی در زمره تحقیقات توصیفی – پیمایشی قرار می گیرد و روش اجرای آن نیز همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارشناسان موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس تشکیل می دهند. با توجه به آنکه جامعه و نمونه آماری به صورت کل شماری انتخاب شده اند. پرسشنامه بین تمام اعضا توزیع شد که تعداد ۲۴۰ پرسشنامه به محقق عودت داده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
در مجموع لازم به ذکر است که متغیر با هوش فرهنگی فراشناختی (با ضریب۰٫۴۲۱ )، هوش فرهنگی شناختی (با ضریب ۰٫۳۹۴)، هوش فرهنگی انگیزشی (با ضریب ۰٫۳۶۵) و هوش فرهنگی رفتاری (با ضریب ۰٫۳۱۴) بر روی توسعه مشارکت در مراکز شهرستانی موسسه فرهنگی خبرگزاری فارس موثرند.