مقاله رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مدیریت ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۷۵ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش سازمانی
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله ادارات
مقاله تربیت بدنی
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی محمدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: کاشف میرمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سیدعامری میرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: اعلمی کشکی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین مولفه های هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی در اداره کل و ادارات تربیت بدنی آذربایجان شرقی بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بوده و به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل و ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی و حجم نمونه آماری ۱۱۲ نفر از این جامعه است. به منظور گردآوری از پرسشنامه هوش سازمانی و فرهنگ سازمانی و از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره با روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که بر اساس ضریب همبستگی پیرسون بین پنج مولفه سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، ایجاد و توافق و کاربرد دانش با فرهنگ سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مولفه های هوش سازمانی، سرنوشت مشترک، اتحاد و توافق و روحیه قادر به پیش بینی معنادار فرهنگ سازمانی هستند.