مقاله رابطه بین مهارت ارتباطی پرستار- بیمار با وضعیت ایمنی بیماران در بخش های ویژه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۷۷ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین مهارت ارتباطی پرستار- بیمار با وضعیت ایمنی بیماران در بخش های ویژه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت ارتباطی
مقاله بخش ویژه
مقاله ارتباط پرستار- بیمار
مقاله ایمنی بیمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: همتی مسلک پاک معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ بکلو مهری
جناب آقای / سرکار خانم: بقایی رحیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تمرکز روی ایمنی بیمار در بخش های مراقبت ویژه موضوعی مهم است و در این بین یکی از مهم ترین عوامل مربوط به ایمنی بیمار، مهارت های ارتباطی بین پرستار و بیمار می باشد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه بین مهارت ارتباطی پرستار – بیمار با وضعیت ایمنی بیماران در بخش های ویژه بیمارستان های شهر ارومیه از دیدگاه پرستاران انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – همبستگی، ۱۶۷ پرستار شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر ارومیه با روش تمام سرشماری شرکت کردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های روا و پایا شده مهارت ارتباطی پرستار- بیمار و وضعیت ایمنی بیمار استفاده شد و مهارت ارتباطی پرستار – بیمار ارزیابی و ارتباط آن با وضعیت ایمنی بیماران تعیین شد.
یافته ها: اکثریت پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی (به ترتیب ۹۷٫۵ و ۹۷٫۸ درصد) مهارت ارتباطی خود را در سطح خوب ارزیابی کردند. همچنین ۸۷٫۶ درصد پرستاران بیمارستان های آموزشی و ۸۴٫۸ پرستاران بیمارستان های غیر آموزشی ایمنی بیماران را در سطح خوب ارزیابی کردند. بین مهارت ارتباطی پرستاران با وضعیت ایمنی بیماران در بخش ویژه رابطه معنی دار آماری وجود داشت (P<0.001).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه پرستاران می توانند با بکارگیری مهارت های ارتباطی مناسب با بیماران بستری در بخش های ویژه، ایمنی آن ها را حفظ و ارتقاء بخشند.