مقاله رابطه بین منابع قدرت مورد استفاده مدیران و بهره وری کارکنان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم پزشکی صدرا از صفحه ۲۶۹ تا ۲۷۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بین منابع قدرت مورد استفاده مدیران و بهره وری کارکنان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع قدرت
مقاله کارکنان
مقاله بهره وری
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: صفرخانی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالمنافی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: قدرت یکی از راه هایی است که از طریق آن رهبر و مدیر می تواند در رفتار پیروان خود نفوذ کند. مدیران با بکارگیری منابع قدرت می توانند زمینه رشد و تعالی یا زمینه انحراف و فساد سازمان را فراهم آورند و این امر به ماهیت وجودی و چگونگی استفاده از قدرت و منابع آن بستگی دارد. در این مطالعه رابطه بین منابع قدرت مورد استفاده مدیران با بهره وری کارکنان در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و از نوع همبستگی بود که با اهداف کاربردی در سال ۱۳۹۲ انجام شد. جامعه آماری کلیه پرسنل (۱۹۳۷ نفر) شش بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود که از این تعداد ۳۵۰ نفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه استاندارد منابع قدرت سوسمان و دیب و پرسشنامه استاندارد بهره وری هرسی بلانچارد وگلدسمیت بود. به منظور تحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به وسیله نرم افزار SPSS20 استفاده گردید.
یافته ها: ننایج نشان داد که قدرت تخصص با میانگین (۵٫۲۶) بیشترین و قدرت پاداش با میانگین (۲٫۴۶) کمترین میانگین را در بین منابع قدرت مورد استفاده داشته اند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان می دهد که بین منبع قدرت اجبار مدیران و بهره وری کارکنان همبستگی منفی (p<0.0001 و r=-0.25) و نیز بین قدرت مرجعیت مدیران و بهره وری کارکنان همبستگی مثبت (p<0.001 و r=-0.29) وجود داشت.
بحث و نتیجه گیری: پیش بینی بهره وری از روی منابع قدرت معنی دار است. به این معنی که اگر مدیران از تخصص و مهارت های خود در اعمال قدرت استفاده کنند، بهره وری افزایش می یابد. اعمال فشار و اجباری که از قدرت مدیر ناشی می شود، بهره وری را کاهش می دهد. ضریب استاندارد رگرسیون قدرت مرجعیت در پیش بینی بهره وری معنی دار بود، یعنی منبع قدرت مرجعیت پیش بینی کننده بهره وری می باشد و مدیران در جهت افزایش بهره وری کارکنان باید از منبع قدرت مرجعیت خود بیشتر استفاده کنند.