مقاله رابطه بین معیارهای ارزیابی متوازن با کیفیت سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱۱۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بین معیارهای ارزیابی متوازن با کیفیت سود
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش ارزیابی متوازن
مقاله کیفیت سود
مقاله ارزیابی عملکرد
مقاله معیارهای مالی
مقاله معیارهای غیرمالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: گملی قادرمهرعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش ارزیابی متوازن یکی از مهم ترین ابزارها برای ارزیابی جامع عملکرد شرکت ها در کشورهای صنعتی است. هدف از این پژوهش بررسی ارتباط بین چهار جنبه مالی، مشتری، فرایند داخلی، و رشد و یادگیری از معیارهای ارزیابی متوازن باکیفیت سود است. که تعداد ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش های آماری (آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس در رگرسیون، تحلیل مسیر با استفاده از ضرایب بتا و رگرسیون خطی چندگانه) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون، رابطه معناداری متغیرهای، بازده فروش از جنبه مالی، و سهم بازار، نسبت هزینه بازاریابی به تعداد مشتریان عمده از جنبه مشتری، و نسبت فروش به هزینه بازاریابی، نسبت فروش به تعداد کارکنان از جنبه فرایند داخلی، و نسبت فروش به هزینه تحقیق و توسعه از جنبه رشد و یادگیری ارزیابی متوازن، را باکیفیت سود (نسبت جریان نقد عملیاتی به سود عملیاتی) تایید پژواک اند. و رابطه معناداری، متغیرهای بازده حقوق صاحبان سهام از جنبه مالی، و نسبت فروش به تعداد مشتریان عمده از جنبه مشتری، و نسبت سود به تعداد کارکنان از جنبه فرایند داخلی، و نسبت هزینه تحقیق و توسعه به تعداد کارکنان از جنبه رشد و یادگیری، باکیفیت سود رد می شود. در آزمون تحلیل واریانس در رگرسیون، رابطه معناداری معیارهای ارزیابی متوازن باکیفیت سود تایید می شود. در آزمون تحلیل مسیر، فقط اثرات مستقیم متغیرهای، سهم بازار، نسبت هزینه بازاریابی به تعداد مشتریان عمده و نسبت فروش به تعداد کارکنان، بر کیفیت سود تایید می شود. و در آزمون رگرسیون چندگانه، فقط متغیر کنترلی اندازه شرکت رابطه معناداری با کیفیت سود دارد روش ارزیابی متوازن یکی از مهم ترین ابزارها، برای ارزیابی جامع عملکرد شرکت ها در کشورهای صنعتی است.