مقاله رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی با عملکرد شغلی در پرستاران بالینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت پرستاری از صفحه ۲۰ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی با عملکرد شغلی در پرستاران بالینی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاران بالینی
مقاله تعهد حرفه ای
مقاله سلامت عمومی
مقاله عملکرد شغلی
مقاله معنویت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمید نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی زاده زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مهم ترین هدف هر سازمانی، دستیابی به بهره وری بهینه است. یکی از عوامل کارآمدی در بهره وری، نیروی انسانی است. عملکرد شغلی پرستاران به عنوان یکی از مهم ترین منابع انسانی بیمارستان ها، متاثر از عوامل متعددی از جمله معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی است که موجب تعهد بیشتر و افزایش کیفیت خدمات یا بهره وری می شود.
هدف: بررسی رابطه بین معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی پرستاران با عملکرد شغلی آنان در بیمارستان های مراکز آموزشی شهر اهواز است.
مواد و روش ها: این پژوهش، مطالعه ای مقطعی به روش توصیفی-تحلیلی است. نمونه ها شامل ۱۹۶ پرستار بوده که به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس خود سنجی عملکرد شغلی، مقیاس درجه بندی معنویت و مراقبت معنوی، مقیاس تعهد سازمانی و پرسشنامه خودگزارش دهی سلامت عمومی بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ در محدوده (۰٫۶۸ تا۰٫۹۸ ) به دست آمد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده نرم افزار ۱۶ SPSS تحلیل شدند.
یافته ها: یافته های حاصل نشان داد که معنویت، تعهد سازمانی و سلامت عمومی به طور معنا داری (۰٫۰۰۱>P) عملکرد شغلی را پیش بینی می کنند. بیشترین رابطه مثبت و معنادار به ترتیب بین معنویت و تعهد سازمانی (۰٫۷۱=r)، عملکرد شغلی و معنویت (۰٫۶۹=r) و عملکرد شغلی و تعهد سازمانی (۰٫۶۸=r) بوده است. نتایج پردازش مدل رگرسیون چندگانه با متغیر عملکرد شغلی و سایر متغیرهای مستقل نشان داد که متغیرهای توضیحی مدل، ۴۷% اطلاعات عملکرد شغلی را تبیین نموده و ارتباط خطی آن ها با سایر متغیرهای پاسخ، معنا دار است (۰٫۰۰۱>P).
نتیجه گیری: از آنجا که معنویت پیش بینی قوی تری برای عملکرد شغلی است، ارائه برنامه های عملیاتی توسط مدیران پرستاری برای حفظ و تقویت این بعد در پرستاران بالینی ضروری است.