مقاله رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن اطلاعات حسابداری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۲۳ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن اطلاعات حسابداری
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت سود
مقاله مربوط بودن اطلاعات حسابداری
مقاله سود هر سهم
مقاله اقلام تعهدی
مقاله ارزش دفتری هر سهم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: فرازمند حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عربی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف تحقیق، بررسی رابطه بین مدیریت سود و مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مدیریت سود با استفاده از میانگین چهار روش مختلف محاسبه مدیریت سود، معرفی شده توسط لیوز (۲۰۰۱) و باتاچاریا (۲۰۰۱) سنجیده شده است. داده های تحقیق با استفاده از نمونه ای شامل ۱۹۲ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در قالب ۱۰ صنعت مختلف، برای دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۳ به روش تلفیق کل داده ها و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. برای انتخاب مدل مناسب، از آزمون F مقید (چاو) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد مدیریت سود در شرکت های مورد مطالعه وجود داشته و مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری آن را کاهش می دهد.