مقاله رابطه بین مدیریت سرمایه های فکری با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شرق استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش اجتماعی از صفحه ۱۱۹ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بین مدیریت سرمایه های فکری با عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شرق استان تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه فکری
مقاله سرمایه انسانی
مقاله سرمایه ساختاری
مقاله سرمایه رابطه ای
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبداللهی آهی علی اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح
جناب آقای / سرکار خانم: شکیبایی زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه های فکری با عملکرد کاری کارکنان بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دارای مدرک تحصلی دیپلم و بالاتر دانشگاه های آزاد اسلامی شرق استان تهران بود که در سال ۱۳۹۰ مشغول به خدمت بودند و شامل۸۳۰ نفر شدند که با مراجعه به جدول برآورد حجم نمونه مورگان ۲۶۵ نفر از کارکنان برای پاسخگویی به پرسش نامه در نظر گرفته شدند. این تعداد به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسش نامه های استاندارد سنجش عملکرد کارکنان هرسی و بلانچارد و پرسش نامه سنجش مدیریت سرمایه فکری بنتیس استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق با استفاده از آزمون رگرسیون خطی نشان داد که بین مدیریت سرمایه فکری با عملکرد کاری کارکنان رابطه وجود دارد، همچنین رابطه معناداری بین مدیریت سرمایه انسانی، مدیریت سرمایه ساختاری و مدیریت سرمایه رابطه ای با عملکرد کاری کارکنان وجود دارد. آخرین یافته تحقیق دلالت بر وجود رابطه معنادار بین مدیریت سرمایه انسانی با ابعاد عملکرد کاری کارکنان داشت.