مقاله رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در مدیریت اطلاعات سلامت از صفحه ۲۲۴ تا ۲۳۲ منتشر شده است.
نام: رابطه بین مدیریت دانش و خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله کتابخانه های دانشگاهی
مقاله کتابداران
مقاله مدیریت دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیر نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: جوکار عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف در فن آوری ها می باشد. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانش گرا است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین مدیریت دانش با خلاقیت در میان کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر شیراز در سال ۱۳۸۹ بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی بود که جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، ۱۲۰ کتابدار زن و مرد کتابخانه های دانشگاهی دولتی و آزاد شهر شیراز در سال ۱۳۸۹ بود، که همه آنان به عنوان نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند، لذا به ۱۲۰ نفر از آن ها پرسش نامه داده شد، که ۹۰ نفر (۷۵ درصد) بازگردانده شد. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه محقق ساخته مدیریت دانش و پرسش نامه خلاقیت Randsip بود. ضرایب پایایی Cronbach’s alpha که برای محاسبه همسانی درونی پرسش نامه های مدیریت دانش و خلاقیت استفاده گردید، به ترتیب برابر با ۰٫۹۰ و ۰٫۸۱ به دست آمد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی Pearson، t-test و آزمون ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: بین دو متغیر مدیریت دانش و خلاقیت با توجه به ضریب همبستگی ۰٫۲۶۱، رابطه مثبت و معنی داری در سطح ۰٫۰۱۳ وجود دارد. از نتایج دیگر آن بود که، بین نمره مولفه «افراد» و «فرهنگ» در مدیریت دانش کتابداران با نمره خلاقیت آنان، به ترتیب با ضرایب همبستگی ۰٫۲۷۳ و ۰٫۳۳۸ ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت، اما بین نمره مولفه های «فن آوری» و «فرایند» با نمره خلاقیت کتابداران، به ترتیب با ضرایب همبستگی ۰٫۱۲۲ و ۰٫۰۹۴ ارتباط معنی داری وجود نداشت. نتایج آزمون ANOVA نیز نشان داد که میزان تحصیلات بر مدیریت دانش کتابداران تاثیر معنی دار دارد. در حالی که جنسیت، سابقه خدمت و میزان تحصیلات تاثیر معنی داری بر خلاقیت کتابداران ندارد.
نتیجه گیری: هرچه قدر خلاقیت کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شیراز بالاتر باشد، مدیریت دانش نیز بیش تر می باشد.