مقاله رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (بهای نفت، نرخ ارز و تورم) و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (بهای نفت، نرخ ارز و تورم) و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله متغیرهای کلان اقتصادی
مقاله بهای نفت
مقاله نرخ ارز
مقاله تورم
مقاله EVA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوب نژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خبازراده ابرقوئی محمداسمعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی (بهای نفت، نرخ ارز و تورم) و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در فرضیه های این پژوهش ارتباط هر یک از متغیرهای کلان اقتصادی با عملکرد شرکت ها مورد آزمون قرار گرفتند؛ نمونه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس در طول بازه زمانی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ می باشد. روش آماری به کار گرفته شده، روش رگرسیون لجستیک، آزمون t و روش رگرسیون و همبستگی است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای کلان اقتصادی (بهای نفت، نرخ ارز و تورم) وEVA  (به عنوان معیار ارزیابی عملکرد شرکت ها) ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد.