مقاله رابطه بین قابلیت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۱ در رویکردهای نوین آموزشی از صفحه ۲۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: رابطه بین قابلیت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قابلیت حرفه ای معلمان
مقاله توسعه حرفه ای
مقاله اخلاق حرفه ای
مقاله عملکرد تحصیلی دانش آموزان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجری مژده
جناب آقای / سرکار خانم: شریف مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف رابطه بین قابلیت های حرفه ای معلمان دوره ابتدایی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در شهر اصفهان بر مبنای مدل قابلیت حرفه ای کبک کانادا انجام و شش مولفه قابلیت حرفه ای نقد و تفسیر دانش و فرهنگ، توانایی بیان، ارزشیابی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مشارکت در توسعه حرفه ای و اخلاق حرفه ای بررسی شده است. جامعه آماری شامل ۱۶۲ نفر از معلمان ناحیه های یک، سه و چهار اصفهان در سال ۱۳۹۰ بوده است که به صورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی ۰٫۹۲ و میانگین معدل کل دانش آموزان و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و amos استفاده شده است. نتایج نشان داده است، رابطه معناداری بین قابلیت های حرفه ای معلمان در شش مولفه با عملکرد تحصیلی دانش آموزان وجود دارد. شش مولفه ۰٫۴۸ از تغییرات عملکرد تحصیلی دانش آموزان را می توانند پیش بینی کنند. مقایسه بین قابلیت حرفه ای معلمان نشان داده است، معلمان با مدرک فوق لیسانس، سابقه خدمت زیر ۱۰ سال و در پایه چهارم از قابلیت حرفه ای بیشتری برخوردارند. دانش آموزان معلمان فوق لیسانس از عملکرد تحصیلی بیشتری برخوردارند.