مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی (علوم حرکتی و ورزش) از صفحه ۱۰۵ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اداره کل تربیت بدنی
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله کارآفرینی سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کلاته سیفری معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: تندنویس فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف تعیین رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان تهران انجام شد روش تحقیق همبستگی بود و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و روسای اداره کل تربیت بدنی استان تهران بود. به علت محدود بودن جامعه تحقیق، نمونه برابر با جامعه (n=102) در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دموگرافیک پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (a=0.955) و پرسشنامه کارآفرینی سازمانی (a=0.953) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف و برای تعیین نرمال بودن داده ها و برای تعیین ارتباط از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کار آفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد (p<0.05، r=0.331). در میان مولفه های کار آفرینی سازمانی، ساختار (r=0.333)، اهداف و استراتژی (r=0.430)، حمایت مدیریت (r=0.271)، و سیستم پاداش و تشویق (r=0.256) با فرهنگ سازمانی ارتباط مثبت و معنی داری نشان دادند (p<0.05)، اما بین سیستم آموزش و اطلاعات و فرهنگ سازمانی ارتباط معنی داری مشاهده نشد (P>0.05).