مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۲۹ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی سازمانی
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله اداره کل تربیت بدنی استان خراسان رضوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیمانی زاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمعلیپور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران این اداره است که به علت محدود بودن جامعه تحت بررسی، از اعضا به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و ابزار اندازه گیری شامل سه پرسشنامه، مشخصات دموگرافیک (محقق ساخته)، فرهنگ سازمانی دنیسون (DOCS) (نسخه ۲۰۰۷) و پرشسنامه کارآفرینی سازمانی (صمدآقایی،۱۳۷۸) بود. پرسش نامه کارآفرینی سازمانی تحلیل عاملی اکتشافی گردید تا شاخص های آن تعیین شود. به منظور برآورد پایایی درونی ابزار تحقیق ازآلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی درونی برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی ۰٫۹۹ و برای کارآفرینی سازمانی ۰٫۹۵ به دست آمد. در این تحقیق از آمار توصیفی به منظور سازمان دادن، خلاصه کردن، طبقه بندی کردن نمرات خام و توصیف داده ها و در بخش آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. توصیف آماری فرهنگ سازمانی نشان داد که میانگین نمره فرهنگ سازمانی ۱۹۱٫۶۳±۳۲٫۴۰ (از حداکثر نمره ممکن ۳۰۰) بود که نشان می دهد فرهنگ سازمانی در سطح مطلوبی قرار دارد. توصیف آماری کارآفرینی سازمانی نیز نشان داد که میانگین نمره کارآفرینی سازمانی برابر با ۱۰۲٫۸۶±۲۵٫۱۷ (از حداکثر نمره ممکن ۱۱۸) بوده که نشان دهنده کارآفرینی سازمانی مناسبی است، اما ایده آل نیست. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که فرهنگ سازمانی با کارآفرینی سازمانی (p<0.05 و r=0.881) همبستگی مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج آزمون فرضیه ها مشخص ساخت که فرهنگ سازمانی با شاخص های کارآفرینی سازمانی؛ (ساختار r=0.748، اهداف واستراتژی r=0.684، حمایت مدیریت r=0.851و سیستم پاداش و تشویق r=0.747) که در سطح (p<0.05) همبستگی مثبت و معناداری دارد اما مقدار همبستگی به دست آمده بین فرهنگ سازمانی و سیستم اطلاعات (r=0.495)، در سطح (p<0.05)، معنادار بوده ولی همبستگی بالایی را نشان نمی دهد.