مقاله رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازمانی
مقاله اثربخشی مدرسه
مقاله توجه به خطرپذیری
مقاله توجه به هدف
مقاله توجه به تیم و شبکه کاری
مقاله توجه به اعضای سازمان و توجه به پیشرفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عامری فر فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: جهانی جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدرسه از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و پیمایشی بوده است. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و دبیران مدارس متوسطه شهر شیراز بوده، که در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ مشغول به کار بوده اند. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای استفاده شد که در مجموع ۳۰۰ نفر (۶۰ مدیر و ۲۴۰ دبیر زن و مرد) انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های فرهنگ سازمانی جلیلی (Jalili,2006) و مدل اثربخشی سرجیووانی می باشد. داده های بدست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی با کمک نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج بدست آمده نشان داد که: الف) رابطه معنی داری بین فرهنگ سازمانی و مولفه های فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدرسه وجود دارد. ب) از میان مولفه های فرهنگ سازمانی، مولفه توجه به تیم و شبکه کاری و مولفه توجه به پیشرفت، به گونه معنی داری پیش بینی کننده اثربخشی مدرسه هستند. ج) از دیدگاه مدیران مدارس متوسطه، مولفه توجه به تیم و شبکه کاری و مولفه توجه به پیشرفت به گونه معنی داری پیش بینی کننده اثربخشی مدرسه هستند. د) از دیدگاه دبیران مدارس متوسطه، مولفه توجه به تیم و شبکه کاری و مولفه توجه به هدف به گونه معنی داری پیش بینی کننده اثربخشی مدرسه هستند. ه) تفاوت معنی داری میان دیدگاه مدیران و دبیران در مورد رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدرسه وجود ندارد.