مقاله رابطه بین عوامل شخصیتی و میزان وجدان کاری در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۲۳ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: رابطه بین عوامل شخصیتی و میزان وجدان کاری در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجدان کاری
مقاله ویژگی های شخصیتی
مقاله عوامل روانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین عوامل شخصیتی و میزان وجدان کاری و ارائه راهکارهای موثر در افزایش وجدان کاری در کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر انجام گرفت. روش: در این پژوهش ۱۲۰ کارمند زن و مرد به روش نمونه برداری تصادفی ساده به عنوان آزمودنی های پژوهش انتخاب شدند. با استفاده از روش تحقیق همبستگی و بوسیله پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی و وجدان کاری اطلاعات و داده های مورد نیاز مربوط به متغیرهای پژوهش جمع آوری شدند و بوسیله روش های آماری رگرسیون چند متغیری، ضریب همبستگی و آزمون معناداری ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان دادند که بین عوامل روانی (ویژگی های شخصیتی) و میزان وجدان کاری کارمندان رابطه معناداری وجود دارد (r=0.516) همچنین همبستگی جزیی در مولفه های عوامل شخصیتی نشان دادکه فقط مولفه برون گرایی رابطه معکوس معناداری با وجدان کاری دارد و بقیه مولفه ها رابطه معناداری با وجدان کاری کارمندان ندارند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که وقتی مولفه های شخصیتی (عوامل روانی) با هم وارد معادله رگرسیون می شوند تعامل آنها ۲۶٫۶ درصد واریانس مربوط به وجدان کاری کارمندان را تبیین می کند ولی هیچ کدام از مولفه های شخصیتی مستقلا تبیین کننده وجدان کاری کارمندان نیستند. یافته های پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کنند که تعامل ویزگی های شخصیتی از طریق فرآیند تاثیر گذاری نیازهای روانی زیربنایی آنها میزان وجدان کاری کارمندان را بهتر تبیین می کنند.