مقاله رابطه بین عملکرد خانواده و کفایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۲۵ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: رابطه بین عملکرد خانواده و کفایت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کفایت اجتماعی
مقاله عملکرد خانواده
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدیان سیروس
جناب آقای / سرکار خانم: پیری موسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد خانواده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس و کفایت اجتماعی آنان بود.
روش: در این تحقیق از روش تحقیق همبستگی استفاده شد. جامعه آماری در برگیرنده کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس بود که در سال تحصیلی ۸۹- ۸۸ مشغول به تحصیل بودند. جامعه آماری این تحقیق حدود ۲۵۰۰ نفر بو د. حجم نمونه با استناد به جدول مورگان حدود ۳۳۵ نفر برآورد شده است که این مقدار با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از دو نوع پرسشنامه استفاده شد که عبارتند از: الف) پرسشنامه کفایت اجتماعی، ب) ابزار سنجش خانواده مک مستر. پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر حاصل شد.
یافته ها: بین عملکرد کلی خانواده با کفایت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. بین نگرش مثبت در باره نقش های محوله و کفایت اجتماعی رابطه وجود دارد. بین آمیزش عاطفی در خانواده و کفایت اجتماعی رابطه وجود دارد. بین همراهی عاطفی در خانواده و کفایت اجتماعی رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری: می توان چنین نتیجه گیری کرد که اگر بتوانیم عملکرد خانواده را بهبود بخشیم به تبع آن کفایت اجتماعی و مولفه های آن نیز افزایش خواهد یافت.