مقاله رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین مدارس استثنائی استان هرمزگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۲۹ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین مدارس استثنائی استان هرمزگان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عدالت سازمانی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله رضایت شغلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: شایان جهرمی شاپورامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین عدالت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بین معلمان می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی ۴۷۹ نفر معلمان شاغل در مدارس استثنائی استان هرمزگان در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ می باشند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد ۲۱۴ نفر بوده که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه عدالت سازمانی (مورمن و نیهوف، ۱۹۹۳)، تعهد سازمانی (آلن و مایر، ۱۹۹۰) و رضایت شغلی (اسپکتر، ۱۹۸۵) بهره گرفته شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده که نتایج حاصل بدین شرح است: متغیر عدالت سازمانی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی نمی باشد. بین عدالت سازمانی و رضایت شغلی رابطه ای معنی دار وجود دارد. و از طرف دیگر مولفه های عدالت سازمانی با رضایت شغلی دارای رابطه ای معنی دار هستند و از این مولفه ها، تنها عدالت رویه ای قادر به پیش بینی رضایت شغلی می باشد.