مقاله رابطه بین شاخص مدیریت سود و سطح سود سال آتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی (پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی) از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: رابطه بین شاخص مدیریت سود و سطح سود سال آتی
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت سود
مقاله سود سال آتی
مقاله اندازه شرکت
مقاله نسبت اهرمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنی مهد بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی محسن آبادی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله رابطه میان شاخص مدیریت سود و سودآوری آتی را در ۴۶ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. در این پژوهش متغیرهای مستقل شامل شاخص مدیریت سود، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و متغیر وابسته سودآوری آتی است. نتایج پژوهش نشان می دهد، مدیریت سود با سودآوری آتی شرکت ها رابطه مثبتی دارد. هم چنین میان اندازه و نسبت اهرمی شرکت ها با سودآوری آتی رابطه معنی دار اما منفی وجود دارد. شواهد این پژوهش نشان می دهد شکلی که از مدیریت سود در شرکت های ایرانی وجود دارد، از نوع هموارسازی سود می باشد. این پژوهش در نهایت مدلی بر اساس شاخص مدیریت سود و سایر متغیرهای مستقل برای اندازه گیری سود سال آتی پیشنهاد می نماید. هم چنین نتایج پژوهش رویکرد کارایی نظریه اثباتی حسابداری را درباره مدیریت سود تایید می نماید.