مقاله رابطه بین شاخص توسعه انسانی و تعداد مقاله های علمی در کشورهای جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: رابطه بین شاخص توسعه انسانی و تعداد مقاله های علمی در کشورهای جهان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه انسانی
مقاله مقاله
مقاله علم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آصف زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: جهان دیده سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی عارفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: رشد علمی جوامع یکی از عوامل تاثیرگذار بر شاخص توسعه انسانی (HDI) است.
هدف: مطالعه به منظور تعیین رابطه بین شاخص توسعه انسانی و تعداد مقاله های علمی نمایه شده ISI در کشورهای جهان انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، شاخص های توسعه انسانی و تعداد مقاله های نمایه شده ISI برای هر کشور در ۵ سال گذشته (۲۰۱۰- ۲۰۰۵) از منابع اینترنتی استخراج شد. جامعه پژوهش شامل تمام کشورهای جهان در چهار گروه بسیار توسعه یافته، کم توسعه یافته، در حال توسعه و عقب مانده بود، گروه کشورهای منتخب و دو گروه کشورهای مبتنی بر درآمد نفتی و غیرنفتی نیز تقسیم شدند. ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون تعیین و نمودارهای تحلیل روند و پراکندگی با برنامه اکسل ترسیم شدند.
یافته ها: نمودارهای پراکندگی نشان داد که در گروه کشورهای بسیار توسعه یافته هرچه میانگین تعداد مقاله های علمی بیش تر بود، شاخص توسعه انسانی نیز روند رو به افزایش داشت. در گروه کشورهای کم توسعه یافته، در حال توسعه و منتخب نیز این تعامل به ترتیب روند رو به کاهش، افزایش و شیب تند کاهشی نشان داد.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، افزایش شاخص توسعه انسانی به عواملی غیر از فرایند تولید علم وابسته است. چرخه کامل علمی در عرصه علوم کاربردی تنها در زنجیره اول آن که تولید علم است خلاصه نمی شود و پیشرفت های علمی باید در همه مولفه ها از جمله رشد فناوری، رشد اقتصادی و کاهش درصد بی کاری تاثیرگذار باشد.