مقاله رابطه بین سلامت معنوی با کیفیت زندگی و سلامت روان جوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: رابطه بین سلامت معنوی با کیفیت زندگی و سلامت روان جوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاسمی
مقاله کیفیت زندگی
مقاله سلامت روان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیغمی محمدی شراره
جناب آقای / سرکار خانم: تجویدی منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی زاده شراره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف
بیماری های مزمن و درمان های آن بر جنبه های مختلف جسمی، روانی و اجتماعی کیفیت زندگی فرد اثر منفی می گذارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین سلامت معنوی با کیفیت زندگی و سلامت روان جوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور انجام شد.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی- همبستگی، ۹۶ جوان مبتلا به تالاسمی، به روش نمونه گیری آسان از مراکز بیماری های خاص و مرکز تالاسمی بزرگسالان ظفر شهر تهران در سال ۱۳۸۹ انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها به روش خود گزارشی جمع آوری شدند. ابزار مورد استفاده شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی، فرم کوتاه شده پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی برای کیفیت زندگی، پرسشنامه ۲۸ سوالی سلامت عمومی و پرسشنامه سلامت معنوی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۸ و با استفاده از آزمون تی، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری P<0.05 تحلیل شدند.
یافته ها
یافته ها نشان داد ۷۴% جوانان مبتلا به تالاسمی سلامت معنوی متوسط، %۷۲٫۹ کیفیت زندگی متوسط و %۶۲٫۵ اختلال در سلامت روان داشتند. نمره سلامت معنوی، همبستگی مثبت و معناداری با نمره کل کیفیت زندگی (p=0.001، r=0.347) همبستگی معکوس معناداری با نمره سلامت روان (P<0.001، r=0.525) داشت.
نتیجه گیری
در جوانان مبتلا به تالاسمی، افزایش سلامت معنوی با افزایش کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت روان همراه است. توجه به ابعاد معنوی بیماران درکنار ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی بیماران به منظور اجرای مراقبت پرستاری کل نگر توصیه می گردد.